Lait ja tuet

  Lait

  Metsätalouden toimia säätelevät erilaiset lait kuten metsälaki, luonnonsuojelulaki ja ympäristönsuojelulaki. Tärkeimpänä ohjenuoranaan metsätalouden kanssa työskentelevät käyttävät metsälakia, mutta toiminnassa joudutaan huomioimaan myös muita sääntöjä ja velvollisuuksia.

  Metsälaki määrittelee useita metsätalouden käytännön toimia. Siihen on kirjattu muun muassa erilaisia hakkuita, metsänuudistamista ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitoon liittyviä kohtia.

  Metsälain noudattamista valvoo Metsäkeskus, jonka työntekijät tarkastavat satunnaisesti lukuisten metsänomistajien toimintaa. Mikäli tarkastuksissa havaitaan lainrikkomuksia, voidaan ryhtyä toimenpiteisiin lainrikkojaa vastaan. Yleisimpiä rangaistuksia metsälain rikkojille ovat erimittaiset metsänkäsittelykiellot ja sakkorangaistukset.

  Metsälaki

  Tuet

  Metsänhoitoon on Suomessa mahdollista saada tukea valtiolta. Tukea säätelee laki kestävän metsätalouden rahoituksesta, eli kemera. Tukea maksetaan silloin, kun toimenpide on huonosti kannattava ja tuottaa hyötyä vasta vuosikymmenien kuluttua. Tukea on mahdollista saada esimerkiksi uusien metsäteiden tekoon, erilaisiin metsänhoitotoimenpiteisiin kuten turvemaiden kunnostusojituksiin tai vaikkapa taimikonhoitoihin.

  Nykyään voidaan myöntää metsätalouden ympäristötukea kun metsän hoitotoimenpiteissä otetaan monimuotoisuus huomioon metsälaissa säädettyä laajemmin. 

  Metsänomistajille on tarjolla lisäksi erilaisia metsävakuutuksia luonnontuhojen varalle.

  Lisätietoa:

  Metsäkeskus: Kemera

  Metsäkeskus: Ympäristötuki

  Metsäkeskus: Vakuutukset

  Muokattu 5.7.2016 12.22