Monimuotoisuus

    Metsien monimuotoisuudella tarkoitetaan sekä metsäekosysteemissä esiintyviä eläviä olioita että elottomia ulottuvuuksia kuten kallioperää. Luonnon monimuotoisuuden vähentyminen on yksi nykyajan suurimpia ympäristöongelmia.

    Tikankontti on hyvä esimerkki metsäluontomme monimuotoisuudesta. Kuva: Anne Annala

    Metsänhoidossa tehtävät toimenpiteet muokkaavat metsäluontoa ja laskevat monimuotoisuutta ainakin tilapäisesti. Metsänhoidon toimenpiteitä ohjaavat lait pyrkivät takaamaan luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisen minimitason. Esimerkiksi metsälakiin on kirjattu kohtia joiden tarkoituksena on ohjata metsän käsittelyä siten että voidaan taata metsäluonnon monimuotoisuuden säilyminen myös tulevaisuudessa. Tälläisia kohtia ovat esimerkiksi metsälain 10§ erityisen tärkeät elinympäristöt sekä päätehakkuualoille jätettävät säästöpuut ja säästöpuuryhmät. Lain antamien vähimmäismäärien lisäksi jokainen metsänomistaja voi omilla mielipiteillään ja teoillaan vaikuttaa siihen miten luonnonmonimuotoisuuden säilyminen otetaan metsien käsittelyssä huomioon.

     Metsäkeskus: Luonnonhoito ja suojelu

    Muokattu 5.7.2016 12.27